กฎระเบียบการเข้าใช้บริการ

การเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์จะอยู่ภายใต้เงื่อนไข และข้อตกลงนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรที่จะศึกษาระเบียบ เงื่อนไข และข้อตกลงฉบับนี้ก่อนการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ทั้งนี้การเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับข้อตกลงทุกประการ และพร้อมจะปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดดังกล่าว และบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ข้อกำหนด และ เงื่อนไขต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมยิ่งต่อสถานการณ์ปัจจุบันได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อจำกัดในการใช้งาน
2.1 เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์
เนื้อหา และข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายไทย รวมถึงกฎหมายบังคับใช้ฉบับอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้นจึงห้ามใช้ผู้บริการเผยแพร่ ตัดต่อ เปลี่ยนแปลง ส่งผ่าน การให้อนุญาต ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ รวมถึงการนำข้อมูลใด ๆ ไปใช้เพื่อผลทางการค้า บนข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ทั้งหมด และ/หรือ บางส่วน โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด ก่อน ทั้งนี้ ยกเว้นเสียแต่ว่าจะเป็นการใช้งานโดยมีวัตถุประสงค์ส่วนตัว หรือเพื่อใช้ในบริการอื่นใดบนเว็บไซต์นี้เท่านั้น

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์นี้ เนื่องจากข้อมูลที่ปรากฎมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้ รวมถึงบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ต่อสัญญาใด ๆ อันเกิดมาจากความผิดพลาดของข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์แห่งนี้

2.2 สิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์
บริษัท ฯ มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เนื้อหา ระเบียบ รวมถึงข้อกำหนดในการใช้งานบนเว็บไซต์แห่งนี้ทุกประการ โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
2.3 ระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเว็บไซต์
แม้ว่าบริษัท ฯ จะพยายามอย่างดีที่สุดในการดูแลเว็บไซต์นี้ ให้มีความปลอดภัยสูงสุด แต่บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ิในการรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการทำงานผิดพลาดของซอฟท์แวร์ และ/หรือฮาร์ดแวร์ใด ๆ, การถูกโจมตีทางอิเล็คทรอนิกส์โดยผู้ไม่ประสงค์ดี รวมถึงความผิดพลาดใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในเว็บไซต์
2.4 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ต่อจุดเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์นี้
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
3.1 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ รวมถึงบริการบางประเภท เช่น การสมัครบริการรับข้อมูลข่าวสาร, ฯลฯ สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนการใช้งานไว้บนเว็บไซต์เท่านั้น
3.2 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรักษา username และ password เพื่อเข้าใช้บริการในบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวของท่าน ไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะยินยอมรับผิดชอบต่อค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทำต่าง ๆ ภายใต้ชื่อผู้ใช้งาน หรือบัญชีของท่าน
3.3 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะมอบข้อมูลส่วนตัวเช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ฯลฯ ให้กับทางบริษัท ฯ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานบริการเว็บไซต์ อย่างถูกต้อง และสมบูรณ์ที่สุด รวมถึงตกลงที่จะแก้ไข และเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ข้อมูลมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
3.4 ผู้ใช้บริการยินยอมที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามปฏิบัติดังต่อไปนี้
การละเมิดสิทธิทางกฎหมายของบุคคลอื่น รวมถึงของบริษัท ฯ
กระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น รวมถึงบุคคลอื่น
กระทำการอันอยู่ในขอบข่ายของการก่ออาชญากรรม, การทำลายความสงบเรียบร้อย, รวมถึงกระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม