ตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่นทราเวอร์ทีน ขนาด 80 ซม. - สีหินอ่อน / สีหินทราย