ตู้เสื้อผ้า 4 บาน รุ่นทราเวอร์ทีน - สีหินอ่อน/หินทราย