ตู้ไซด์บอร์ด รุ่น ทราเวอร์ทีน 150 ซม. - สีหินอ่อน/หินทราย