ตู้เสื้อผ้า อิตัล-สมาร์ท รุ่น 2.0 LUX10 - สีหินทราย