ตู้เสื้อผ้า อิตัล-สมาร์ท รุ่น 2.5 LUX04 - สีหินทราย