ตู้เสื้อผ้า อิตัล-สมาร์ท รุ่น 3.0 LUX08 - สีหินทราย