ชามใส รุ่นเวอโก #LG-222005(220) ขนาด 8 นิ้ว - ใสโปร่ง