ราวม่านห้องน้ำ รุ่น ร๊อด ขยายได้ 110-200 ซม. - สีขาว