กล่องจัดเก็บเอกสารพร้อมฝา รุ่น เดสไทโน่ K88 - สีขาว