ต้นเฟิร์นประดิษฐ์ในกระถางแขวนทรงบอล รุ่น เฟิร์นบอล - สีเขียว