Say No to Plastic Bag


รายละเอียดโปรโมชั่น

ช้อปของใช้และของแต่งบ้าน 200 บาทขึ้นไป (หลังหักส่วนลด) และ ไม่รับถุงพลาสติก ได้รับคะแนนพิเศษ 100 คะแนน*


เงื่อนไขและข้อกำหนด

1. ลูกค้าจะต้องแสดงบัตร JOY Card หรือแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือหมายเลขบัตรประชาชน ก่อนชำระเงินทุกครั้ง

2. โปรโมชั่นนี้เฉพาะสมาชิก Index JOY Card เท่านั้น

3. จะต้องเป็นสินค้าในกลุ่มของใช้และของแต่งบ้านเท่านั้น

4. ทุกวันที่ 4 ของทุกเดือน

5. คะแนนสะสม JOY Card จะเข้าในวันถัดไป

6. รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะ Index Living Mall ทุกสาขาเท่านั้น

7.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขทางการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า