แก้วไวน์แดง รุ่น แอสเทอโร่ ความจุ 720 มล. (4 ใบ/ชุด)