รางม่านคู่ รุ่นฟาราห์ หนา 19 มม. 72-144 นิ้ว - สีดำ